Piątek 19 Kwietnia 2019. Imieniny obchodzą: Adolf, Adolfa,Adolfina, Alf,Cieszyrad, Czesław,Czech, Czechasz,Czechoń, Leon,Leontyna, Pafnucy,Tymon, Werner,Włodzimierz.
Do końca roku zostało 257 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrčnai i Filipowie Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
12.09.2018.

Improving social care service provision and infrastructure for youth in Elektrėnai and Filipow

 

Projekt „Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie” jest wdrażany przez miasto Elektrenai we współpracy z Gminą Filipów. Celem projektu jest poprawienie sytuacji młodzieży i dzieci zagrożonej w Elektrenai i Filipowie poprzez wzmocnienie instytucji opieki społecznej i stworzenie nowej infrastruktury. Projekt zakłada stworzenie centrów młodzieżowych w Elektrenai i Filipowie poprzez renowacje i wyposażenie istniejących już lokali.

Projekt przyczyni się do efektywniejszej pomocy społecznej dla młodzieży i dzieci zagrożonej wykluczeniem i ubóstwem poprzez stworzenie miedzy sektorowych inicjatyw w obydwu miastach oraz transgranicznej współpracy, która będzie współdziałać i dzielić się najlepszymi rozwiązaniami.

Członkowie NGO i instytucje odpowiedzialne za pomoc społeczną zostaną zaproszone do współpracy i efektywnej pracy na rzecz dzieci młodzieży. Ponadto dzięki projektowi powstaną następujące produkty: zostanie stworzony poradnik na temat tego jak pracować z trudną młodzieżą i dziećmi, zostanie wyszkolona grupa 30 NGO członków i personelu pracującego w instytucjach odpowiedzialnych za opiekę/pomoc społeczną w temacie zapewnienia efektywnej i wydajnej opieki społecznej, grupa 30 młodych ludzi w trudnej sytuacji z obu krajów weźmie udział w międzynarodowej wymianie, która będzie służyć wzmocnieniu międzyludzkich i społecznych umiejętności.

Czas trwania projektu – 24 m-ce.

 

W języku litewskim

Projektas „Socialinių Socialinių paslaugų ir infrastruktūros jaunimui tobulinimas ir plėtra Elektrėnuose ir Pilypave“ įgyvendinamas Elektrėnų savivaldybės ir Pilypavo valsčiaus. Projektu siekiama gerinti rizikos grupės jaunimo ir vaikų situaciją Elektrėnuose ir Pilypave gerinant socialines paslaugas bei kuriant naują infrastruktūrą.

Įgyvendinant projektą bus kuriami jaunimo centrai Elektrėnuose ir Pilypave atliekant paprastą remontą ir aprūpinant įranga esamas patalpas.

Projektas prisidės teikiant efektyvias socialines paslaugas jaunimui ir vaikams, kurie gali patirti skurdą ir atskirtį, per tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimą savivaldybėse ir per sieną, kuriant bendradarbiavimo tinklą, kuris dalinsis gerąja patirtimi.

NVO nariai, institucijos teikiančios socialines paslaugas bus kviečiamos bendradarbiauti teikiant efektyvias paslaugas jaunimui ir vaikams, kurie yra pavojuje patirti socialinę atskirtį. Projektu planuojama sukurti šias priemones: metodinį leidinį, kaip kokybiškai dirbti su jaunimu ir vaikais patiriančiais atskirtį; 30 NVO narių ir institucijų darbuotojų iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose, kaip teikti efektyvias socialines paslaugas. 30 jaunuolių patiriančių atskirtį iš abiejų šalių dalyvaus tarptautiniuose mainuose, kurių metu stiprins savo socialinius ir asmeninius įgūdžius. Projektas bus įgyvendinamas bendromis abiejų institucijų pastangomis, lygiavertė partnerystė yra mūsų sėkmės pamatas. Projekto trukmė 24 mėnesiai.

 

W języku angielskim

Project „Improving social care service provision and infrastructure for youth in Elektrėnai and Filipow“ is implemented by Elektrėnai municipality in cooperation with Gmina Filipow. The Project aims to improve youth and children at risk situation in Elektrėnai and Filipow by strengthening social care service provision and creating new infrastructure.

The project will create a youth centers both in Elektrėnai anf Filipow by renovating an equipping existing premises.

Project will contribute to efficient social service provision for youth and children at risk of exclusion and poverty by: creating cross-sectorial cooperation initiatives in both municipalities as well as cross-border cooperation network, which will cooperate and share best practices. NGO members, institutions providing social services will be invited to cooperate and provide efficient social services for youth and children at risk. Moreover, the Project will develop following outputs: a manual will be developed on how to work with youth and children at risk; 30 NGO members and staff of institution providing social services from Poland and Lithuania will be trained how to provide efficient social services. 30 youngsters at risk from both countries will take part in a international youth Exchange Project to strengthen their social and interpersonal skills. Project is implement through joint efforts of both institutions, equal partnership is a basis for our common success. The Project duration is 24 months.

 


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu