„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Kanalizacja to nie kosz na śmieci

 

Urząd Gminy Filipów w związku z poszerzającym się problemem wylewania się ścieków informuje, iż niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym opłaty mieszkańców.

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 ust. 2 Ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.).

 

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

  3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85º C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

  6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.”


Wód opadowych również nie można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.

Gminna sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych. Natomiast trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu – kapsle, puszki po napojach, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie,  a nawet części garderoby. Bardzo dużo szkód w oczyszczalni wywołują patyczki higieniczne i chusteczki nawilżane. Prowadzą do częstych awarii i wymuszają zatrzymywanie pracy urządzeń i ich czyszczenie. Pracownicy Urzędu Gminy w Filipowie usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii pompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, gdyż powodują zatory, a w związku z tym cofnięcie się ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne,ale są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, co także wpływa na wzrost kosztów oczyszczania ścieków. W związku z powyższym przygotowaliśmy ulotki informacyjne dotyczące czego nie należy wrzucać do toalety. Mamy nadzieje, że dzięki naszej akcji zwiększy się świadomość użytkowników sieci kanalizacyjnej, a tym samym zmniejszy się liczba awarii.

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.