REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Otwarty konkurs ofert

Wójt  Gminy  Filipów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Rodzaj zadań publicznych:

1)    zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegające na zorganizowaniu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
2) zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1)  z zakresu ochrony i promocji zdrowia -   1.800 zł
2)   z zakresu pomocy społecznej  - 3.000 zł

Termin realizacji zadania

1)   z zakresu ochrony i promocji zdrowia  - w okresie od 08.03.2010 r. – 31.12.2010 r.
2)  z zakresu pomocy społecznej – w okresie od 08.03.2010 r. – 31.12.2010 r. 

Zasady przyznawania dotacji:

1)    powierzenie do realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia nastąpi wraz  z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
            a)   zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
            - grupy spotkaniowe dla uzależnionych- TAZA,
            - maratony terapeutyczne dla uzależnionych,
            - utrwalenie abstynencji
            - rozwiązywanie problemów osobistych
            - rozwijanie więzi międzyludzkich
            - wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i zdrowego stylu życia
2)     powierzenie do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
            a) dystrybucję żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów.

Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Filipów  a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

Termin składania ofert

Oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją:

1)    zadanie terapeutyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia- „Konkurs-
na program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu”
            2) zadanie z zakresu pomocy społecznej – „Konkurs – dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów”

należy składać w terminie do  19.02.2010 r.  do godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Filipów, pok. Nr 1 lub przesłać pocztą.
W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji z ofertą do urzędu.

Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207). Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Wójt Gminy Filipów, w terminie14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przy wyborze oferty oceniać się będzie w szczególności:
a)    zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,
b)    doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
c)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
d)    rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.

O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

1) Suma dotacji przyznanych wykorzystanych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia  w 2009 r. wynosiła 1.800 zł 
2) Suma dotacji przyznanych i wykorzystanych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 13.000 zł     

Dodatkowe informacje o konkursie – Urząd Gminy Filipów, pok. nr 1, tel. /087/ 569 60 81

Ogłoszenie

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

oze


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.