REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Otwarty konkurs ofert

Wójt  Gminy  Filipów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Rodzaj zadań publicznych:

1)    zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegające na zorganizowaniu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
2) zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1)  z zakresu ochrony i promocji zdrowia -   1.800 zł
2)   z zakresu pomocy społecznej  - 3.000 zł

Termin realizacji zadania

1)   z zakresu ochrony i promocji zdrowia  - w okresie od 08.03.2010 r. – 31.12.2010 r.
2)  z zakresu pomocy społecznej – w okresie od 08.03.2010 r. – 31.12.2010 r. 

Zasady przyznawania dotacji:

1)    powierzenie do realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia nastąpi wraz  z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
            a)   zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
            - grupy spotkaniowe dla uzależnionych- TAZA,
            - maratony terapeutyczne dla uzależnionych,
            - utrwalenie abstynencji
            - rozwiązywanie problemów osobistych
            - rozwijanie więzi międzyludzkich
            - wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i zdrowego stylu życia
2)     powierzenie do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
            a) dystrybucję żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów.

Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Filipów  a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

Termin składania ofert

Oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją:

1)    zadanie terapeutyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia- „Konkurs-
na program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu”
            2) zadanie z zakresu pomocy społecznej – „Konkurs – dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów”

należy składać w terminie do  19.02.2010 r.  do godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Filipów, pok. Nr 1 lub przesłać pocztą.
W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji z ofertą do urzędu.

Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207). Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Wójt Gminy Filipów, w terminie14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przy wyborze oferty oceniać się będzie w szczególności:
a)    zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,
b)    doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
c)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
d)    rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.

O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

1) Suma dotacji przyznanych wykorzystanych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia  w 2009 r. wynosiła 1.800 zł 
2) Suma dotacji przyznanych i wykorzystanych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. wyniosła 13.000 zł     

Dodatkowe informacje o konkursie – Urząd Gminy Filipów, pok. nr 1, tel. /087/ 569 60 81

Ogłoszenie

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme