REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

PPWOW podsumowanie

 PPWOW

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARóW WIEJSKICH

Na terenie Gminy Filipów zakończono realizację Programu Integracji Społecznej (PIS), stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków Banku Światowego na podstawie pożyczki nr 7358-POL z dnia 7 kwietnia 2006 roku.
Wszystkie działania w ramach Programu Integracji Społecznej realizowane były zgodnie z trybem określonym w Podręczniku Realizacji PIS oraz zapisami Porozumienia o współpracy przy realizacji poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich zawartego w dniu 07.12.2007 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Filipów.
W gminie Filipów w ramach Programu Integracji Społecznej zrealizowano usługi integracji społecznej na łączną kwotę 274 780,91 zł.
 

W ramach PPWOW zrealizowano następujące projekty:
1.    Klub Przedszkolaka
2.    Usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Filipów
3.    ćwiczyć każdy może - promowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i zdrowe odżywianie
4.     Wieczór z muzyką i poezją
5.    Kuchenne rewolucje
6.    Usługa szkoleniowa


NAJWAŻNIEJSZE DOŚWIADCZENIA MIESZKAŃCóW ZWI¡ZANYCH
Z WDRAŻANIEM PIS PWOW

Bardzo bliski jest nam projekt „Klub przedszkolaka” dla dzieci 4-5 letnich, który powstał z inicjatywy mieszkańców gminy. Dzięki tej inicjatywie dzieci rozwinęły swoje umiejętności. Nauczyły się zasad bycia i zabawy w grupie, zdobyły nowe doświadczenia, spędzały ciekawie czas.  Zintegrowały się z grupą zarówno innych dzieci jak i ich rodziców, opiekunów. Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu współpracowali przy organizacji imprez przedszkolnych. Ich zaangażowanie stanowiło ważny element projektu. Realizacja tej usługi w ramach Programu Integracji Społecznej przyniosła wiele zmian w naszej społeczności. I to zmian pozytywnych. Nastąpiło ożywienie środowiska lokalnego, mieszkańcy nauczyli się budowania więzi opartych na bezpośrednich kontaktach, wspólnych celach i wartościach. Mieszkańcy nauczyli się pracy zespołowej, zaangażowali się i włączyli w proces budowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Dzięki realizacji usług szkoleniowych nauczyliśmy się pisać i pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, właściwie realizować projekty. Nauczyliśmy się jak ważną rolę odgrywa partnerstwo przy pisaniu i realizacji takich projektów, w efekcie
powstało kilka partnerskich projektów.  Dzięki uczestnictwie w wizytach studyjnych mieliśmy możliwość skorzystania z doświadczenia innych gmin, poznania walorów poszczególnych gmin,  w tym kultywowanych tradycji.
Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami i integrację najmłodszej grupy odbiorców PIS, a to niewątpliwie duża wartość tego partnerskiego przedsięwzięcia.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY JAKIE ZASZŁY W GMINIE
Realizacja Programu Integracji Społecznej w naszej gminie przyczyniła się do powstania wielu zmian w obszarach takich jak: rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz organizacja czasu wolnego w sołectwach ( powstanie nowych grup młodzieżowych, organizacja i regularne spotkania zespołów ludowych, funkcjonowanie świetlic, zainteresowanie aktywną formą wypoczynku, powstanie oddziału przedszkolnego dla najmłodszych mieszkańców gminy, rozszerzenie oferty zajęć o zajęcia plastyczne, sportowe, konkursy, festyny).
W obszarze edukacji i integracji powstały liczne koła zainteresowań, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, szkolenia w celu podnoszenia wiedzy i kompetencji niezbędnych do codziennej pracy na rzecz podnoszenia poziomu polityki społecznej w gminie.
Integracja z osobami dorosłymi i starszymi miała duży wpływ na organizacje imprez i spotkań integrujących osoby starsze  oraz samotne z całą społecznością, powstał klub seniora, koła zainteresowań, dorośli podnieśli swoje kwalifikacje i wiedzę uczestnicząc w kursach językowych i komputerowych.
Dzięki powstaniu Klubu Przedszkolaka dzieci nauczyły się zasad bycia i zabawy w grupie, zdobyły nowe doświadczenia, spędzały ciekawie czas. Z płaczliwych i bojaźliwych przekształciły się w pogodne i pewne siebie. Zintegrowały się z grupą zarówno innych dzieci jak i ich rodziców, opiekunów. Zaangażowanie rodziców stanowiło ważny element projektu.
Szkolenie eksperckie dla liderów, kadry gminy i partnerów społecznych podniosły wiedzę na temat pisania projektów, dzięki czemu powstały i są realizowane projekty partnerskie.
Wspólne usługi tj. ćwiczenia rehabilitacyjne, aerobik, czy gimnastyka relaksująco – usprawniająca dla różnych grup wiekowych - dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin wypromowały prowadzenie zdrowego trybu życia poprzez sport i zdrowe odżywianie.


NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE
Realizacja programu przyczyniła się do integracji społecznej mieszkańców naszej gminy, bez względu na grupę wiekową, status rodzinny i zawodowy. Chcielibyśmy bardzo utrzymać to poczucie wspólnoty, zaangażowanie i aktywność młodzieży i dorosłych w 
działania na rzecz gminy. Chcemy razem współpracować i współdecydować o wyborze i kierunkach działań na rzecz polityki społecznej w gminie. Wzajemnie chcemy się od siebie uczyć, korzystać z doświadczenia i wiedzy życiowej przekazywanej przez starszych dzieciom.
Program nauczył nas partnerskiej współpracy, nawiązaliśmy współpracę z innymi gminami, a poprzez wspólne opracowywanie i realizację partnerskich projektów chcemy tę współpracę umacniać formalnie i nieformalnie. Ważna jest również kontynuacja działań na rzecz podnoszenia wiedzy i kompetencji zaczynając od najmłodszych dzieci 3-5 letnich, poprzez warsztaty, szkolenia i wsparcie w działalności dorosłych, seniorów, liderów oraz grup nieformalnych i poprzez działania promocyjno-informacyjne, edukacyjne, konkursy, turnieje.

 

Załączniki:

1. Lista usługodawców usług społecznych - pobierz

2. Lista aktywności - pobierz

3. Plan utrwalania - pobierz

4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych - pobierz

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.