REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Konkurs ofert - zajęcia terapeutyczne

Wójt  Gminy  Filipów

ogłasza otwarty konkurs ofert

z dniem 12.03.2013 r.

 

na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

 

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zm.) .

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

3. Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 5 listopada  2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2013 Gminy Filipów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegające na zorganizowaniu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1.800 zł ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

 Termin realizacji zadania

 W okresie od 01.10.2013 r. – 31.12.2013 r.

Warunki realizacji zadania:

Adresatami zadania będą mieszkańcy gminy Filipów.

Zasady przyznawania dotacji:

Powierzenie do realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia nastąpi wraz  z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:

1.      zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

- grupy spotkaniowe dla uzależnionych- TAZA,

- maratony terapeutyczne dla uzależnionych,

- utrwalenie abstynencji

- rozwiązywanie problemów osobistych

- rozwijanie więzi międzyludzkich

- wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i zdrowego stylu życia

 Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Filipów  a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

 Termin składania ofert

 Oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją: Zadanie terapeutyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia- „Konkurs- na program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu” należy składać w terminie do  03.04.2013 r.  do godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Filipów, pok. Nr 1 lub przesłać pocztą.

W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji z ofertą do urzędu.

 Oferta powinna być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207) . Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

 1.Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 03.04.2013 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Filipów, pok. nr 1.

2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmie Wójt Gminy Filipów w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

3. Powołana komisja konkursowa w szczególności oceniać będzie:

a)      zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,

b)      doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

c)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

d)      rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.

 

O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

 Suma dotacji przyznanych wykorzystanych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia  w 2012 r. wynosiła 4.200 zł                                                                                                            

 Dodatkowe informacje o konkursie – Urząd Gminy Filipów, pok. nr 1, tel. /087/ 56 96 081                                                                                                                             

 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                      /-/ Sylwester Koncewicz

 

 

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme