REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Stanowisko Wójta w sprawie krytyki zawartej w informacji o przeprowadzeniu referendum.

Wójt przedstawia swoje stanowisko w związku z zarzutami zawartymi w informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum.

 

 

O D P O W I E D ¬   W ó J T A 

NA PUBLICZN¡ KRYTYKÊ ZAWART¡
W INFORMACJI O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA REFERENDUM 

ZARZUTY I ODPOWIED¬ NA NIE: 

 1. Unikanie kontaktów z mieszkańcami gminy
  Zostawiam to do oceny mieszkańców gminy, którzy mają najlepszą wiedzę ile razy radny z ich okręgu zorganizował z nimi spotkanie w celu omówienia interesujących ich spraw, a ile spotkań w terenie z ludźmi miał wójt (w sprawie dróg, dowozu dzieci do szkoły, kanalizacji, problemów mieszkańców gminy, itp.)

 2. Nie zweryfikowanie kosztów wymiany wodomierzy
  Ceny wodomierzy (na bazie kilku oferentów) zostały  rozpoznane w kwietniu br. o czym został pisemnie poinformowany P. Przewodniczący pismem z dn. 13.04.2007r. (MKGL.7033-13/07), które osobiście odebrał odręcznie kwitując (do wglądu w UG). Ceny nie odbiegały od przyjętej przez dzierżawcę wodociągu.

 3. Zignorowanie problemu drogi dojazdowej we wsi Wólka
  Problem ten został załatwiony już na przełomie lipca i sierpnia br. Z informacji Starostwa i Urzędu Wojewódzkiego wynika, że dokumentacja drogi jest nie do odtworzenia, że były to grunty Skarbu Państwa, a nie gminne. Jedyną drogą ustalenia przebiegu pasa drogowego jest postępowanie sądowe.

 4. Nie naprawienie boiska gminnego
  Budżet, który przygotowały władze poprzedniej kadencji nie przewidywał środków finansowych na remont boiska i P. Przewodniczący Rady dobrze o tym wiedział. Naprawy (np. wałowanie, koszenie, itp.) były wykonywane w miarę potrzeb, po uzgodnieniach z trenerem.

 5. Nie przekazanie działki dla Stowarzyszenia na „Starym Młynie”
  Uzgodnienia, co do przekazania działki poczyniono już wiosną br. Po potwierdzeniu podstaw prawnych – działkę przekazano.
   
 6. Ignorowanie wniosków radnych co do modernizacji oświetlenia ulic, termomodernizacji budynków komunalnych, wykorzystania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia
  - Prace nad modernizacją oświetlenia za wiedzą i zgodą Rady trwały już od lata br. Aktualnie mamy opracowaną dokumentacja techniczną. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na połowę XII 2007r.
  - Termomodernizacja budynków komunalnych jest ujęta w harmonogramie inwestycji ustalonym wspólnie z radą i przez nią zatwierdzonym Uchwałą (Uchwała RG nr VII/48?07 z dn. 16.08.2007r. – do wglądu w Urzędzie).
  - W Ośrodku Zdrowia pomieszczenia zarezerwowane są pod siedzibę Stacji Ratownictwa Medycznego. Decyzją dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego powstanie ona po uzyskaniu przez Stację środków finansowych.

 7. Brak właściwej reprezentacji interesów gminy (odmowa uczestnictwa w spotkaniach z władzami wyższymi)
  Trudno mi zliczyć spotkania z władzami powiatowymi i wojewódzkimi (Marszałkiem, Wojewodą, Kuratorem Oświaty, Starostą, Dyrektorami Departamentów, Prezesem WFOŚ itp.). Jest to moja praca i nie prowadzę w tym zakresie statystyki. Niemniej jednak o efektach mojej pracy świadczy fakt, że na ogólną wartość (ok. 578.000 zł.) wykonanych i realizowanych w br. inwestycji i remontów i innych działań ok. 330.000 zł. pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych.

 8. Lekceważenie członków komisji odbierających inwestycję park i przyznającej środki na naprawę dróg i dachów
  Jeżli moja obecność w pracach komisji odbierającej park podczas zwolnienia lekarskiego i po dwóch tygodniach od ciężkiej operacji jest zbyt małym zaangażowaniem w sprawy gminy i w Wasze sprawy, to doprawdy nie wiem, co można jeszcze zrobić i co powiedzieć. Chyba dalsze komentarze przemilczę.

 9. Marnotrawstwo pieniędzy na zatrudnienie zastępcy wójta
  Czy marnotrawstwem jest chęć połączenia dwóch stanowisk w jedno (zastępcy z sekretarzem), czyli dwa stanowiska za jedne pobory? Wyborcy wyraźnie oczekiwali zmian wybierając nowego wójta. Czy mają się zawieść? Ja te zmiany wprowadzam, jak widzicie państwo – z wielkim trudem. Mam nadzieję, że proces ten zakończę pomyślnie – spełniając Wasze oczekiwania.

 10. Brak reakcji na postulaty strażaków odnoąnie odpłatnoąci za akcje ratownicze
  Strażacy mieli pełną świadomość przyczyn niemożności wypłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, otrzymali bowiem w tym temacie pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ministra Zielińskiego przesłane do OSP przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach dn. 3.09.2007r. Poza tym w piśmie stwierdza się wyraźnie, że organem kompetentnym w zakresie odpłatności jest rada gminy, a nie wójt.

  Dowód:
  - pismo z dn. 03 09. 2007 r. (l.dz. MO-074/11/07) dot. wypłat ekwiwalentu   strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych wraz z załącznikiem (do wglądu w UG lub w OSP).

 OCENÊ POZOSTAWIAM PAŃSTWU - BEZ KOMENTARZA  

  

WóJT GMINY FILIPóW
RYSZARD DYKIERT

 

 

Pobierz plik - pdf

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme