„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 INFORMACJA
O UPRAWNIENIACH  WYBORCóW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W WYBORACH DO SEJMU RP i DO SENATU RP,
ZARZ¡DZONYCH NA DZIEŃ 9 PA¬DZIERNIKA 2011 r.

(wydana na wniosek wyborcy)

 

1.      właściwy okręg wyborczy – w wyborach do Sejmu RP okręg nr 24,
 w wyborach do Senatu RP okręg wyborczy  nr 59  (obejmujący obszar powiatów : augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego),

2.      właściwy obwód głosowania - nr 1,

3.  lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego – Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów,

4.      warunki dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie właściwym dla lokalu wyborczego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Filipów  najpóźniej do dnia 26 września 2011 r. 

5.      termin wyborów – 9 października 2011 r.

6.      godziny głosowania – 700-2100

7.      komitety wyborcze biorące udział w wyborach:

do Sejmu RP

-         Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

-         Komitet Wyborczy Ruch Palikota 

-         Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

-         Komitet Wyborczy Prawica

-         Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

-         Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza 

-         Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

-         Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

-         Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 

-         Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera

 do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59

-         Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

-         Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

-         Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

-         Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

-          Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera

-         Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Leszka Lewoc

8.      zarejestrowani kandydaci i listy kandydatów – załącznik – kopia obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

9.      warunki i formy głosowania:

a)      głosowanie korespondencyjne

głosować korespondencyjnie mogą:

-    wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-  wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2  i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

- wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy,

-  wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy,

-     wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

-     wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

-  osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 r.

Wyborca nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, w skład którego będzie wchodziła m.in. instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.

Nadanie koperty zwrotnej na adres obwodowej komisji może nastąpić nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów.

Wyborca może też do czasu zakończenia głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej.

 b) głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 29 września 2011 r.

c) głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania.

d) głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a 

zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

e) korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.