„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Główne cele FMP

Główne cele FMP

Fundusz Małych Projektów jest realizowany w ramach Priorytetów:
1.    Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego
2.    Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska. Projekty powinny wpisywać się w priorytety i podpriorytety Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Cel strategiczny i cele bezpośrednie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska.

Ogólnym celem strategicznym Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności obszarów po obu stronach granicy.
Osiągnięcie wyżej wymienionego ogólnego celu strategicznego będzie możliwe poprzez zaangażowanie mieszkańców przygranicznych regionów do wspólnych działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, ukierunkowanych na osiągnięcie dwóch szczegółowych celów Programu:


1.Przystosowanie obszaru wsparcia do potrzeb konkurowania w gospodarce globalnej.

Rozwój gospodarczy jest oczywistym warunkiem wstępnym poprawy gospodarczej i
społecznej spójności regionu transgranicznego, będącego podmiotem programu. Dlatego powyższy cel wskazuje na potrzebę poprawy konkurencyjności regionów przygranicznych i poprawy dostępu do rynków zbytu wzdłuż granicy.

2.Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia, zorientowanego na przyszłość i atrakcyjnego w kategoriach jakości życia, równości społecznej, środowiska i powiązań komunikacyjnych.

Długofalowy zrównoważony rozwój gospodarczy jest niemożliwy do zrealizowania bez ulepszonej społecznej i terytorialnej spójności obszaru wsparcia. Może on zostać osiągnięty przez postępującą integrację rozwoju lokalnego, rozwoju społeczeństwa i środowiska. Stąd cel ten podkreśla potrzebę eliminowania fizycznych barier współpracy transgranicznej, wzmocnienia transgranicznej spójności społecznej, tożsamości kulturowej oraz jakości środowiska naturalnego regionów przygranicznych. Każdy projekt, dofinansowany ze środków Programu, musi przyczynić się do osiągnięcia głównego celu strategicznego oraz celów szczegółowych.


CEL OGóLNY FMP

Celem ogólnym Funduszu Małych Projektów jest rozwój i promocja współpracy pomiędzy
społecznościami po obu stronach granicy, mając na uwadze wspólny zrównoważony społecznoekonomiczny, środowiskowy i kulturowy rozwój polsko-litewskiego pogranicza.
Lokalne inicjatywy, wspierane w ramach niniejszego schematu, przyczynią się do umocnienia stosunków społeczno-gospodarczych pomiędzy społecznościami regionów pogranicza. Dzięki realizacji małych projektów społeczności lokalne otrzymają szansę znalezienia wspólnych rozwiązań dla istniejących problemów. FMP skupia się na potrzebach i interesie lokalnych społeczności - poprawie stanu środowiska i standardu życia. Współpraca będąca wynikiem realizacji lokalnych inicjatyw może rozwinąć się w przyszłości i przyjąć kształt większego projektu.

CELE BEZPOŚREDNIE FMP

Fundusz Małych Projektów koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i odkrywaniu możliwości współpracy o wyraźnym transgranicznym charakterze, skupiając się na promocji sieci transgranicznych, partnerstwa, kontaktów międzyludzkich i współpracy instytucjonalnej. Powyższy ogólny cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych FMP:
- budowanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i litewskimi
społecznościami terenów przygranicznych;
- budowanie podstaw dla przyszłych projektów.
Ścisła współpraca pomiędzy ludnością obszaru pogranicza (np. wymiana kulturalna i sportowa, współpraca między lokalnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi) promuje dobrosąsiedzkie relacje. Przedsięwzięcia podjęte w ramach FMP (na przykład organizacja konferencji i wystaw, prowadzenie badań i przygotowanie publikacji) zachęcą lokalne instytucje i obywateli do udziału we wspólnych inicjatywach. Współfinansowanie małych inicjatyw lokalnych może stać się podstawą dla realizacji większych wspólnych projektów transgranicznych.

¬RóDŁA FINANSOWANIA FMP

Fundusz Małych Projektów jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej “Litwa-Polska” 2007-2013, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

INSTYTUCJE ZARZ¡DZAJ¡CE FMP:

Wiodąca Instytucja Zarządzająca FMP
Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”

16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22
Polska

Krajowa Instytucja Zarządzająca FMP
Instytucja Publiczna “PVC”

1 Ugniagesiu g., 62387 Alytus
Litwa

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.