REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrènai i Filipowie

Improving social care service provision and infrastructure for youth in Elektrėnai and Filipow

 

Projekt „Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie” jest wdrażany przez miasto Elektrenai we współpracy z Gminą Filipów. Celem projektu jest poprawienie sytuacji młodzieży i dzieci zagrożonej w Elektrenai i Filipowie poprzez wzmocnienie instytucji opieki społecznej i stworzenie nowej infrastruktury. Projekt zakłada stworzenie centrów młodzieżowych w Elektrenai i Filipowie poprzez renowacje i wyposażenie istniejących już lokali.

Projekt przyczyni się do efektywniejszej pomocy społecznej dla młodzieży i dzieci zagrożonej wykluczeniem i ubóstwem poprzez stworzenie miedzy sektorowych inicjatyw w obydwu miastach oraz transgranicznej współpracy, która będzie współdziałać i dzielić się najlepszymi rozwiązaniami.

Członkowie NGO i instytucje odpowiedzialne za pomoc społeczną zostaną zaproszone do współpracy i efektywnej pracy na rzecz dzieci młodzieży. Ponadto dzięki projektowi powstaną następujące produkty: zostanie stworzony poradnik na temat tego jak pracować z trudną młodzieżą i dziećmi, zostanie wyszkolona grupa 30 NGO członków i personelu pracującego w instytucjach odpowiedzialnych za opiekę/pomoc społeczną w temacie zapewnienia efektywnej i wydajnej opieki społecznej, grupa 30 młodych ludzi w trudnej sytuacji z obu krajów weźmie udział w międzynarodowej wymianie, która będzie służyć wzmocnieniu międzyludzkich i społecznych umiejętności.

Czas trwania projektu – 24 m-ce.

 

W języku litewskim

Projektas „Socialinių Socialinių paslaugų ir infrastruktūros jaunimui tobulinimas ir plėtra Elektrėnuose ir Pilypave“ įgyvendinamas Elektrėnų savivaldybės ir Pilypavo valsèiaus. Projektu siekiama gerinti rizikos grupės jaunimo ir vaikų situaciją Elektrėnuose ir Pilypave gerinant socialines paslaugas bei kuriant naują infrastruktūrą.

Įgyvendinant projektą bus kuriami jaunimo centrai Elektrėnuose ir Pilypave atliekant paprastą remontą ir aprūpinant įranga esamas patalpas.

Projektas prisidės teikiant efektyvias socialines paslaugas jaunimui ir vaikams, kurie gali patirti skurdą ir atskirtį, per tarp¾inybinio bendradarbiavimo stiprinimą savivaldybėse ir per sieną, kuriant bendradarbiavimo tinklą, kuris dalinsis gerąja patirtimi.

NVO nariai, institucijos teikianèios socialines paslaugas bus kvieèiamos bendradarbiauti teikiant efektyvias paslaugas jaunimui ir vaikams, kurie yra pavojuje patirti socialinę atskirtį. Projektu planuojama sukurti šias priemones: metodinį leidinį, kaip kokybiškai dirbti su jaunimu ir vaikais patirianèiais atskirtį; 30 NVO narių ir institucijų darbuotojų iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose, kaip teikti efektyvias socialines paslaugas. 30 jaunuolių patirianèių atskirtį iš abiejų šalių dalyvaus tarptautiniuose mainuose, kurių metu stiprins savo socialinius ir asmeninius įgūd¾ius. Projektas bus įgyvendinamas bendromis abiejų institucijų pastangomis, lygiavertė partnerystė yra mūsų sėkmės pamatas. Projekto trukmė 24 mėnesiai.

 

W języku angielskim

Project „Improving social care service provision and infrastructure for youth in Elektrėnai and Filipow“ is implemented by Elektrėnai municipality in cooperation with Gmina Filipow. The Project aims to improve youth and children at risk situation in Elektrėnai and Filipow by strengthening social care service provision and creating new infrastructure.

The project will create a youth centers both in Elektrėnai anf Filipow by renovating an equipping existing premises.

Project will contribute to efficient social service provision for youth and children at risk of exclusion and poverty by: creating cross-sectorial cooperation initiatives in both municipalities as well as cross-border cooperation network, which will cooperate and share best practices. NGO members, institutions providing social services will be invited to cooperate and provide efficient social services for youth and children at risk. Moreover, the Project will develop following outputs: a manual will be developed on how to work with youth and children at risk; 30 NGO members and staff of institution providing social services from Poland and Lithuania will be trained how to provide efficient social services. 30 youngsters at risk from both countries will take part in a international youth Exchange Project to strengthen their social and interpersonal skills. Project is implement through joint efforts of both institutions, equal partnership is a basis for our common success. The Project duration is 24 months.

 

 

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme