„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Uchwała nr 3 / 2012

 

Uchwała nr 3 / 2012

Walnego Zebrania Członków

Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie

z dnia 12.02.2012 r.

 w  sprawie zmiany statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,  poz. 1380  tekst jednolity z późniejszymi  zm.) oraz  § 51  statutu Ochotniczej Straży Pożarnej  w Filipowie   z dnia  10.01.1993r.

 postanawia się

 § 1.Zmienia się statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie w ten sposób , że uchwala się nowy tekst jednolity, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 2. Zobowiązać Zarząd OSP do niezwłocznego zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie  statutu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi  Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                               Przewodniczący

                                                  Walnego Zebrania OSP

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.