KOMUNIKAT

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Filipów z dnia 7 stycznia 2021 r., od dnia 22 stycznia 2021 r. zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy.

Od poniedziałku do piątku Urząd Gminy będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Wójt

(-) Tomasz Rogowski

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Usuwanie azbestu  

W ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2020 r. Gmina Filipów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 11.096,00 zł.

W związku z tym z terenu gminy odebrano do unieszkodliwienia 38,041 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.077,08 zł, w tym środki własne Gminy – 6.981,08 zł.

szczepimysie

WiFi4EU Vertical

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie

 Gmina Filipów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”.


ZAKRES PROJEKTU obejmuje zagospodarowanie terenu położonego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Filipowie i jego udostępnienie mieszkańcom. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwiązania zidentyfikowanych problemów odbiorców, do których zaliczono przede wszystkim niedostateczny dostęp do placówek ochrony zdrowia na obszarze rewitalizacji.

 

Projekt obejmuje następujący zakres prac:
- rozbiórka schodów i pochylni zewnętrznych od strony ul. Wólczańskiej;
- rozbiórka ogrodzenia od strony ul. Wólczańskiej;
- budowa 8 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych;
- budowa garażu;
- budowa schodów zewnętrznych;
- budowa pochylni dla niepełnosprawnych;
- wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz placów utwardzonych;
- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej – od strony ul. Wólczańskiej;
- wymiana ogrodzenia od strony północnej, południowej oraz wschodniej;
- budowa kanalizacji sanitarnej;
- budowa oświetlenia placu;
- montaż ławek oraz koszy na śmieci.
W ramach inwestycji zostaną także poniesione wydatki na nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

GŁóWNYM CELEM PROJEKTU jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie placu położonego przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie.

Celami szczegółowymi projektu są:
- rozwój miejscowości i Gminy Filipów;
- zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów podczas wjazdu i wyjazdu z terenu ośrodka;
- zapewnienie zadaszonego miejsca do garażowania karetki pogotowia wykorzystywanej do transportu mieszkańców gminy;
- zwiększenie dostępności budynku Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych;
- reintegracja społeczna mieszkańców, także tych zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym;
- zwiększenie aktywności mieszkańców;
- zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
- odbudowa tożsamości lokalnej i poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania i sąsiadami.

PLANOWANE EFEKTY:
Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

 

Tabela 1. Wskaźniki produktu

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość docelowa

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

ha

0,33

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.

1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

1

 

Tabela 2. Wskaźnik rezultatu

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość docelowa

Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich

m2

3 317,00

Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz istniejące problemy w gminie. Przyczyni się do polepszenia sytuacji osób zamieszkujących Filipów i teren objęty LSR, zwiększy ich aktywność i stopień integracji. Inwestycja wpłynie ponadto na poprawę zdiagnozowanych sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, zarówno w sferze społeczno-gospodarczej, jak i urbanistycznej (m.in. niski stopień integracji, niewystarczająca dostępność do Ośrodka Zdrowia, wykluczenie społeczne osób starszych
i niepełnosprawnych).

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA

DPR Tablica

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.