REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie

 Gmina Filipów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”.


ZAKRES PROJEKTU obejmuje zagospodarowanie terenu położonego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Filipowie i jego udostępnienie mieszkańcom. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwiązania zidentyfikowanych problemów odbiorców, do których zaliczono przede wszystkim niedostateczny dostęp do placówek ochrony zdrowia na obszarze rewitalizacji.

 

Projekt obejmuje następujący zakres prac:
- rozbiórka schodów i pochylni zewnętrznych od strony ul. Wólczańskiej;
- rozbiórka ogrodzenia od strony ul. Wólczańskiej;
- budowa 8 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych;
- budowa garażu;
- budowa schodów zewnętrznych;
- budowa pochylni dla niepełnosprawnych;
- wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz placów utwardzonych;
- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej – od strony ul. Wólczańskiej;
- wymiana ogrodzenia od strony północnej, południowej oraz wschodniej;
- budowa kanalizacji sanitarnej;
- budowa oświetlenia placu;
- montaż ławek oraz koszy na śmieci.
W ramach inwestycji zostaną także poniesione wydatki na nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

GŁóWNYM CELEM PROJEKTU jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie placu położonego przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie.

Celami szczegółowymi projektu są:
- rozwój miejscowości i Gminy Filipów;
- zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów podczas wjazdu i wyjazdu z terenu ośrodka;
- zapewnienie zadaszonego miejsca do garażowania karetki pogotowia wykorzystywanej do transportu mieszkańców gminy;
- zwiększenie dostępności budynku Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych;
- reintegracja społeczna mieszkańców, także tych zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym;
- zwiększenie aktywności mieszkańców;
- zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
- odbudowa tożsamości lokalnej i poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania i sąsiadami.

PLANOWANE EFEKTY:
Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

 

Tabela 1. Wskaźniki produktu

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość docelowa

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

ha

0,33

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.

1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

1

 

Tabela 2. Wskaźnik rezultatu

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość docelowa

Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich

m2

3 317,00

Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz istniejące problemy w gminie. Przyczyni się do polepszenia sytuacji osób zamieszkujących Filipów i teren objęty LSR, zwiększy ich aktywność i stopień integracji. Inwestycja wpłynie ponadto na poprawę zdiagnozowanych sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, zarówno w sferze społeczno-gospodarczej, jak i urbanistycznej (m.in. niski stopień integracji, niewystarczająca dostępność do Ośrodka Zdrowia, wykluczenie społeczne osób starszych
i niepełnosprawnych).

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.