KOMUNIKAT

dotyczący zmiany funkcjonowania Urzędu Gminy Filipów.

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na Koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędu, od dnia 26 października 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w działalności Urzędu Gminy Filipów w zakresie obsługi interesantów do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych dla obywateli.

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu interesantów z urzędnikami, Urząd Gminy będzie przyjmował petentów po uprzednim kontakcie telefonicznym, w celu ustalenia, czy załatwienie sprawy wymaga bezwzględnie osobistego stawiennictwa.

Wszelkie sprawy urzędowe będzie można załatwić poprzez korzystanie z platformy ePUAP, drogą korespondencji (emailową i tradycyjną) lub telefonicznie.

Urząd Gminy Filipów umożliwia złożenie korespondencji ( pism, wniosków, podań) do urny, która w godzinach pracy urzędu będzie wystawiona przed drzwiami wejściowymi do budynku.

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Usuwanie azbestu  

W ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2020 r. Gmina Filipów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 11.096,00 zł.

W związku z tym z terenu gminy odebrano do unieszkodliwienia 38,041 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.077,08 zł, w tym środki własne Gminy – 6.981,08 zł.

spindeks

WiFi4EU Vertical

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie

Gmina Filipów realizuje projekt pn „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych.

Celem operacji jest: Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny.

Zakres projektu obejmuje :
    1. rozbiórka schodów i budynku gospodarczego,
    2. rozbiórka ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej,
    3. przełożenie istniejącej studni chłonnej,
    4. budowa żelbetowego muru oporowego,
    5. budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej,
    6. budowa bieżni dł. 30 m,
    7. budowa schodów zewnętrznych,
    8. wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
    9. budowa nowego ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej,
    10. wykonanie odwodnienia boiska oraz ściany południowej budynku szkoły,
    11. budowa oświetlenia boiska.

PLANOWANE EFEKTY:
Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

- liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR – 1
- liczba odnowionych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom LSR - 1
Wartość projektu: 1.195.000 zł.
Wartość dofinansowania 250.000 zł.

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.