REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Regulamin WiFi4EU Filipów

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci WiFi4EU Filipów

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci - zwanego dalej Siecią WiFi4EU na terenie gminy Filipów.

§ 2.

Budowa sieci została sfinansowana ze środków unijnych w oparciu o przyznanie tzw. „voucher’a”.

§ 3.

Prawo przyłączenia do Sieci mogą uzyskać mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na terenie Gminy objęci zasięgiem Sieci WiFi4EU.

§ 4.

Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z komputera, smartfona, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w „moduł wifi”.

§ 5.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych danych adresowych, kontaktowych oraz urządzenia końcowego. W przypadku braku lub informacji niepełnej Gmina zastrzega sobie możliwość odmowy podłączenia do Sieci.

§ 6.

Za dostęp do Sieci nie będą pobierane opłaty.

§ 7.

Użytkownik może zostać odłączony od Sieci, jeśli zakłóca lub uniemożliwia poprawną jej pracę.

§ 8.

Gmina zobowiązuje się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjno-informatycznej tj. nie przekazywanie informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, na późniejszym etapie na szczeblu UE (w ramach realizacji II fazy programu) opracowane zostanie rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania, które będzie mogło ewoluować w stronę sfederowanej architektury.

§ 9.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sieci z powodu działania siły wyższej, decyzji władz administracyjnych lub innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od niego.

§ 10.

Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również, za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio bądź pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.

§ 11.

Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego. W szczególności z konsekwencjami muszą liczyć się osoby dokonujące prób pobierania i udostępniania w Sieci nielegalnych plików muzycznych, video, oprogramowania oraz pornografii.

§ 12.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z Sieci. W szczególności nie podłączania do Sieci urządzeń niesprawnych, źle skonfigurowanych, bądź nie przeznaczonych do pracy w Sieci.

§ 13.

Użytkownik dba o swoje przyłącze i swój sprzęt komputerowy we własnym zakresie

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o przyłączeniu i korzystaniu z Sieci jest sąd powszechny.

§ 16.

Administratorem danych osobowych jest Gmina, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swych danych osobowych Urzędowi zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust 1, 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach, świadczenia usług.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Filipów jest: Inspektor Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Filipów, ul. Garbarska 6, 16-424 Filipów, woj. podlaskie , mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Filipów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Filipów za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administrator danych osobowych – Ispektor Ochrony Danych Osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu umożliwienia korzystania z sieci WIFI4EU Filipów. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Filipów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Filipów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Filipów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.