REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Otwarty konkurs ofert

Wójt  Gminy  Filipów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Rodzaj zadań publicznych:

1)    zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na rozwijaniu aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci w gminie Filipów

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1)  z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.000 zł Termin realizacji zadania

1)  z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - w okresie od 05.05.2010 r. – 31.12.2010 r.

Zasady przyznawania dotacji:

1)    powierzenie do realizacji zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych nastąpi wraz  z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:

a/ organizację imprez integracyjnych /na miejscu oraz wyjazdowych/ dla dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami w środowisku społeczności lokalnej
b/ spotkania integracyjne dla dzieci,
            
Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Filipów  a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.


Termin składania ofert

Oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją:

1)    zadanie terapeutyczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - „Konkurs- rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci w gminie Filipów” należy składać w terminie do  30.04.2109 r.  do godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Filipów, pok. nr 1 lub przesłać pocztą.
W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji z ofertą do urzędu.

Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207) . Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Wójt Gminy Filipów, w terminie14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przy wyborze oferty oceniać się będzie w szczególności:
a)    zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,
b)    doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
c)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
d)    rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.
O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

Suma dotacji przyznanych na realizację zadań w 2009 r. wyniosła:                                                                                                                 
1)    z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych –  5000 zł    

Dodatkowe informacje o konkursie – Urząd Gminy Filipów, pok. nr 1, tel. (087) 5696081
POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme