REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Konkurs w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

ZARZ¡D WOJEWóDZTWA PODLASKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Referat oceny i wyboru wniosków

OGŁASZA KONKURS ZAMKNIÊTY
i zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw


Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 24 stycznia 2012 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 marca 2012 r. o godzinie 15.30.
Miejsce i sposób składania wniosku:
Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, w Kancelarii Ogólnej - pokój nr 2, w godzinach pn: 8.00-16.00;
wt-pt: 7.30-15.30.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej DZ RPO; dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 11 000 000 euro, co stanowi równowartość 45 736 900 PLN. (wg kursu euro z dnia 30.08.2011 r. określonego przez Europejski Bank Centralny).
Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 100 000 euro. Środki w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
60% - średnie przedsiębiorstwa
50% - MSP działające w sektorze transportu

Minimalna i maksymalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu:
- mikroprzedsiębiorstwa - 30 000 zł wydatków kwalifikowalnych;
- małe i średnie przedsiębiorstwa -100 000 zł wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość projektu: bez ograniczeń za wyjątkiem inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - kwota wydatków kwalifikowalnych poniżej 8 000 000 zł.

Maksymalna kwota wsparcia projektu: 6 000 000 PLN.

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję, tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związaną z:

 • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:

 • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej,
 • utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

Z możliwości aplikowania w konkursie wykluczone są projekty:

 1. kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska;
 2. dotyczące kategorii interwencji 39, 40, 41, 42 - energia odnawialna wiatrowa, słoneczna, z biomasy, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe.


Podmioty uprawnione do składania wniosków:

 1. mikroprzedsiębiorstwa,
 2. małe i średnie przedsiębiorstwa

definiowane zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3).
Za przedsiębiorstwo w Działaniu 1.4 uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w krajowym rejestrze sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców).

Szczegółowy katalog kodów działalności gospodarczej PKD wykluczonych z możliwości objęcia wsparciem w ramach konkursu określony został w załączniku nr 5 dokumentacji konkursowej.

W ocenie kwalifikowalności projektu i beneficjenta uwzględnić należy warunki określone w dokumencie „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej" (szczegółowe warunki określone są w załączniku nr 1 dokumentacji konkursowej - Regulaminie konkursu).

Przedsiębiorstwa objęte sekcją „Q" schematu PKD wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz.1885) mogą ubiegać się o wsparcie jedynie wtedy gdy świadczone przez nich usługi nie są całkowicie objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Termin i procedura rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Wnioski poprawne pod względem formalnym poddane będą ocenie merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od pierwszego dnia ustalonego przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO terminu posiedzenia KOP. Decyzję o wyborze projektów podejmie Zarząd Województwa w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania raportu z przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Decyzja o wyborze projektów wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.rpowp.wrotapodlasia.pl.
Wnioskodawca, po każdym etapie oceny wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od jej zakończenia, zostanie pisemnie poinformowany o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
Od wyników oceny przysługuje protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach systemu RPOWP i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udziela

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
Tel: 087 563 03 09, 087 563 00 33
Fax: 087 563 00 33

 

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.