REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Konkurs ofert - dystrybucja żywności

Wójt  Gminy  Filipów

ogłasza otwarty konkurs ofert

z dniem 12.03.2013 r.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010r., Nr 234, poz. 1536,) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa prawna

 

1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zm.) .

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

3. Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 5 listopada  2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2013 Gminy Filipów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

  Rodzaj zadania publicznego:

1.  Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na dystrybucji żywności dla osób i rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1.  4.500 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 Termin realizacji zadania

 1. Od 15.04.2013 r. – 31.12.2013 r. 

 Warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi być realizowane na terenie gminy Filipów.

2. Adresatami zadania będą mieszkańcy gminy Filipów.

 Zasady przyznawania dotacji:

1. Powierzenie do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi wraz 

 z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:

 a) dystrybucję żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów.

 2. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Filipów,  a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

 Termin składania ofert

 1.Oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją:

 zadanie z zakresu pomocy społecznej – „Konkurs – dystrybucja żywności dla osób i rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów” należy składać w terminie do  03.04.2013 r.  do godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Filipów, pok. Nr 1 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów.

W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji z ofertą do urzędu.

 Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.              w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy                            o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania                       (Dz.U. Nr 264, poz.2207) . Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

1.Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 03.04.2013 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Filipów, pok. nr 1.

2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmie Wójt Gminy Filipów w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

3. Powołana komisja konkursowa w szczególności oceniać będzie:

a)      zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,

b)      doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

c)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

d)      rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.

 

O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

 1. Suma dotacji przyznanych i wykorzystanych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. wyniosła 4.500 zł  

Dodatkowe informacje o konkursie – Urząd Gminy Filipów, pok. nr 1, tel. /087/ 56 96 081 

                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                      /-/ Sylwester Koncewicz

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme